BNO reageert op advies Raad voor Cultuur

De potentie van de ontwerpsector kan volgens de Raad voor Cultuur veel meer worden benut. BNO-directeur Madeleine van Lennep reageert op het advies aan het ministerie.

De Raad voor Cultuur publiceerde afgelopen maandag 'Ontwerp voor de toekomst', een advies op verzoek van de minister van OCW. De ondertitel 'Pleidooi voor creatieve reflectie op maatschappelijke vraagstukken' onthult meteen ook de denkrichting. Het advies gaat over architectuur, vormgeving en e-cultuur; deze gebieden worden belicht vanuit artistiek-cultureel, economisch en maatschappelijk perspectief. 

De raad heeft in het advies dankbaar gebruikgemaakt van de door de BNO geleverde input die zowel feitelijk van aard was als meer fundamenteel. Dat neemt niet weg dat het advies zijn eigen denkraam heeft waarin de culturele context bepalend is. Alleen al vanwege de uitgebreide, doorwrochte en actuele beschrijving van de ontwerpsector is het advies zeer waardevol.


We kunnen ons ook vinden in de aanbevelingen, die gaan over het versterken van de infrastructuur, het faciliteren en financieren van ontwerponderzoek, de in- en doorstroom van startend talent, het benutten van de ontwerpsector bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken, beter beheer en behoud van het ontwerperfgoed en internationalisering.

Met name vanwege de follow up van een aantal aanbevelingen, blijven we wijzen op belang, kennis en expertise van branche- en beroepsorganisaties. Deze organisaties komen immers voort uit de makers zelf en zijn al decennia (lang ook voordat sprake was van enig rijksbeleid) beroepsmatig actief ten aanzien van opleidingen, permanente professionele ontwikkeling, internationalisering, erfgoed enzovoorts.


We blijven ook aandacht vragen voor de noodzakelijke wisselwerking tussen artistiek-culturele, economische en maatschappelijke benaderingen. Zonder doorvertaling van experimentele en artistieke projecten naar meer dagelijkse praktijken en maatschappelijke opgaven vervliegen ambities en mogelijkheden.


We signaleren nog steeds een grote kloof tussen gesubsidieerde en ongesubsidieerde praktijken. Via concrete, laagdrempelige programma's bereikt de BNO steeds meer jonge ontwerpers die de specifieke skills nog missen om hun vak goed te kunnen uitoefenen. Aandacht daarvoor en ondersteuning daarvan komt alle partijen ten goede.


We zien meer en andere kansen op het gebied van internationalisering.

Ten slotte vinden we dat er te weinig aandacht is besteed aan showcasing van ontwerpers en het ontwerpvak via off- en online publicaties. Iets waar de BNO zich ook, ongesubsidieerd en wel, al lang sterk voor maakt.

De komende periode buigen we ons nader over de implicaties van het advies, ook in overleg met andere partijen. We komen daarop terug bij de Raad voor Cultuur zelf en bij het Ministerie van OCW. En iedereen die behoefte heeft om te reageren aan het adres van de BNO is hierbij van harte uitgenodigd. 

‘Ontwerp voor de toekomst’ is een van de tien adviezen over de stand van zaken in de cultuursector die de raad tussen november 2017 en de herfst van 2018 op verzoek van de minister van OCW uitbrengt. Tijdens de Dutch Design Week gaat de raad over dit advies in gesprek met het publiek.