BNO-salarisadvies 2020

De BNO adviseert salarissen van medewerkers van BNO-bureaus met ingang van 1 januari 2020 te verhogen met 2,2%

De BNO brengt jaarlijks aan de leden/werkgevers een advies uit voor het aanpassen van de actuele salarissen in de sector. De salarissen worden opnieuw geïndexeerd op basis van de inflatie en trendverhoging n.a.v. de uitkomsten van cao-onderhandelingen in verschillende bedrijfstakken. Bureaus die zijn aangesloten zijn reeds geïnformeerd.

Het advies van de afgelopen 3 jaren luidde achtereenvolgens:

  • Voor 2017 werd 1,5% geadviseerd;

  • Voor 2018 werd 1,7% geadviseerd;

  • Voor 2019 werd 2% geadviseerd.

Huidige stand van zaken

De inflatie* loopt op en bedraagt 2,6% in september 2019. De gemiddelde cao-lonen stegen in 2019 met 2,77%. Als we inzoomen op de contractloonstijgingen binnen de ‘Overige zakelijke dienstverlening’ waar de ontwerpsector onder valt dan zien we een stijging van 2,62%.

Als we nog meer inzoomen en we kijken naar de recente akkoorden die relevant** zijn voor de BNO dan is de gemiddelde contractloonstijging in 2019 2,26%. In de jaarlijkse branchemonitor*** over de omzetcijfers uit 2017 zien we een groei in omzet en personeel.

Toekomstige stand van zaken

De werkloosheid is in de afgelopen jaren gedaald en volgens het Centraal Plan Bureau zal deze trend zich gaan voortzetten ook in 2020. Werkgevers vertalen de economische groei door naar het verhogen van de lonen. De Algemene Werkgeversvereniging (AWVN) verwacht een gemiddelde cao-loonstijging van 3,3%.

Dit is gebaseerd op de meerjarige cao’s die zijn afgesloten en doorlopen over heel 2020. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht een gemiddelde cao-loonstijging van 2,5%. Dit is gebaseerd op de beleidsvoornemens van het kabinet. Het minimumloon voor 2020 stijgt met 2,34%.

Overwegingen bij dit advies

De BNO streeft met haar adviezen de salarissen in de sector niet alleen waardevast (compensatie van de inflatie) maar ook welvaartsvast te houden. Daarvoor houden wij de vinger aan de pols van de ontwikkeling van salaristrends in andere (MKB)-sectoren die wij meenemen in het jaarlijks advies.

Contractloonstijgingen van aanpalende cao’s zijn daarbij een belangrijke graadmeter. Ondanks de hoogconjunctuur zien we daar ook een voorzichtige groei in de lonen.

Indexering salarissen 2020

Rekening houdend met de ontwikkelingen en vooruitzichten zoals hierboven geschetst, luidt het advies van de BNO de salarissen voor 2020 te verhogen met 2,2% en deze verhoging tevens door te berekenen in de norm begin- en eindbedragen van de BNO-salaristabel.

NB: De collectieve verhoging staat los van de eventueel toe te kennen periodieke salarisverhogingen van medewerkers, als gevolg van persoonlijke groei in hun functie.

Nota Bene

De BNO geeft een Arbeidsvoorwaarden Richtlijn uit. Het jaarlijkse salarisadvies is onderdeel van die richtlijn. Werkgevers hebben de vrijheid af te wijken van het advies. 

De 'Richtlijn arbeidsvoorwaarden (met salaristabel en functiematrix)' is gratis voor BNO-leden. Niet-leden kunnen deze bestellen voor 25 euro (exclusief btw) via info@bno.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met BNO Advies.

Toelichting

*De inflatie wordt berekend door het Centraal bureau voor Statistiek (CBS) aan de hand van verschillende indicatoren. In het BNO-salarisadvies maken wij gebruik van de consumentenprijsindex (CPI). Er zijn in totaal 16 indicatoren. De belangrijkste is de CPI. Andere indicatoren gaan in op de ontwikkelingen van prijzen op de vastgoedmarkt, prijzen van grondstoffen en prijzen van aandelen. De prijsontwikkelingen wordt door CBS bewust niet gecombineerd tot een gemiddeld inflatiecijfer.

**Contractloonafspraken in 2019 in enkele andere bedrijfstakcao’s die relevant kunnen zijn voor de BNO zijn: Architecten, ICK, Onderzoekinstellingen, Tentoonstellingsbedrijven, Uitgeverijbedrijf en Grafimedia.

***BNO doet jaarlijks onderzoek naar de prestaties van de ontwerpbranche. Het onderzoek vindt plaats tegen het einde van het jaar en maakt gebruik van cijfers uit het voorlaatst gesloten boekjaar. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek zijn gebaseerd op de cijfers uit het jaar 2017.

Bronnen: CBS Statline, AWVN Cao-kijker, Centraal Plan Bureau, Memo 23 oktober 2019 Laurens Harteveld AWVN aan Vicky Fasten