Lobby TOGS en tegemoetkoming huisvestingslasten

Over onze lobby voor o.a. een tegemoetkoming in de huisvestingslasten van makers en een uitbreiding van de TOGS.

12 mei - Brief Taskforce aan minister BZK: pleidooi voor tegemoetkoming in de huisvestingslasten van o.a. makers

Nu de coronamaatregelen nog voortduren, werkt het kabinet een aan een tweede steunpakket voor de periode vanaf 1 juni. In het kader van dit tweede steunpakket (de tweede 'tranche') vindt ook overleg plaats tussen kabinet en VNG over de bijdrage van het Rijk aan gemeenten. Dit overleg tussen minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de VNG staat aanstaande vrijdag 15 mei gepland.

In aanloop naar dit overleg heeft de Taskforce Culturele en Creatieve Sector middels een brief bij het Rijk gepleit voor het opnemen van een zogeheten doeluitkering aan de gemeenten van 15 miljoen euro per week. Door deze specifieke toevoeging aan het Gemeentefonds kunnen de gemeenten een tegemoetkoming genereren in de huisvestingslasten van culturele instellingen inclusief repetitie/werkruimtes voor makers.

12 mei - Brief MKB-Nederland aan Tweede Kamer: TOGS verder uitbreiden voor schrijnende gevallen

Mede op instigatie van de BNO wil MKB-Nederland dat de huidige TOGS-regeling verder wordt uitgebreid, omdat er nog altijd sectoren, waaronder ontwerp, ten onrechte buiten de boot vallen. Dat schrijft voorzitter Jacco Vonhof in een brief aan de Tweede Kamer. Ook pleit hij voor een regeling in het tweede noodpakket die nauwer aansluit op het werkelijke omzetverlies en de doorlopende vaste lasten voor ondernemers.

Hoewel de overheid de TOGS al een aantal keren heeft uitgebreid, zijn er nog steeds bedrijven en sectoren die niet in aanmerking komen voor de tegemoetkoming in de vaste lasten van 4.000 euro. De systematiek van SBI-codes heeft weliswaar geleid tot snelle en geautomatiseerde verwerking van aanvragen en heel veel bedrijven zijn ermee geholpen maar de keuze van sectoren die wel of niet in aanmerking komen is niet uit te leggen. De brief aan de Kamer gaat vergezeld van een lijst voorbeelden van sectoren die op grond van hun omzetderving alsnog aanspraak op de regeling moeten kunnen maken. Op pagina 4 staan zowel ambachten als creatieve industrie vermeld. 

Vonhof wijst er ook op dat het bedrag van 4.000 euro niet aansluit op de praktijk. "Veel bedrijven hebben een hoge omzetderving, terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen. Zeker nu de crisis maanden aanhoudt, is die eenmalige 4.000 euro – hoe welkom ook- niet meer dan een druppel op de gloeide plaat. Ondernemers komen hierdoor steeds verder in het nauw en hun schulden lopen op. Dat is niet lang vol te houden." Daarom zal het tweede noodpakket ook moeten voorzien in een tegemoetkoming in de vaste lasten, anders dan de loonkosten waar de NOW voor is. 

Als oprichter en lid van de Federatie Creatieve Industrie manifesteert de BNO zich vooral via de Taskforce Culturele en Creatieve Sector. Onder het motto samen groter en sterker doen we via dit kanaal de meeste boodschappen.

Kunsten '92 is aangewezen als trekker van deze taskforce, daarmee onderhouden we nauw contact. MKB Nederland is eveneens belangrijk bij onze lobby; we informeren ze, met onze Federatie Creatieve Industrie, over wat speelt in de ontwerpsector, monitoren de werking van de generieke maatregelen en geven aan waar ze (nog) onvoldoende soelaas bieden voor de ontwerpsector. Er lopen lijntjes naar de ministeries van OCW, EZ en SZW.

Om duidelijk te blijven maken wat specifiek geldt/nodig is voor de ontwerpsector en de verschillende categorieën daarbinnen, halen we via mail en telefoon voortdurend informatie op bij ontwerpers en bureaus. De inzichten nemen we mee naar de hierboven genoemde lobby-partners.