Lobby voor aanvullend steunpakket en uitbreiding SBI-codes

Over onze lobby voor een aanvullend steunpakket en het toevoegen van ontbrekende SBI-codes.

11 mei - Brief Taskforce naar woordvoerders Tweede Kamer voor Economische Zaken en Klimaat

Op 11 mei ging er een brief van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector naar de woordvoerders in de Tweede Kamer voor Economische Zaken en Klimaat, met een cc naar de relevante bewindspersonen. 

Op 18 mei aanstaande vindt het debat in de Tweede Kamer plaats over de tweede en derde incidentele suppletoire begroting inzake ‘Noodpakket banen en economie’. Ter voorbereiding op dit debat vragen wij in de brief de aandacht van de EZK-woordvoerders, niet alleen voor ondernemers in de culturele en creatieve sector en de uitdagingen waar zij vanwege de coronacrisis voor staan, maar ook voor waar zij kunnen bijdragen aan het oplossen ervan.

Hoe verdient Nederland over vijftig jaar zijn geld? Niemand die het weet, maar de economische geschiedenis leert dat innovatie nú cruciaal is voor het toekomstige verdienvermogen straks. Alleen met een aanvullend steunpakket kunnen we onze infrastructuur en ons innovatief vermogen behouden en voorkomen dat veel creatieve professionals, zzp'ers, makers en werknemers de veelal kleine en kwetsbare bedrijven en de sector noodgedwongen verlaten.

In de brief roepen wij de woordvoerders Economische Zaken en Klimaat daarom op tot het volgende:

  • Verleng het bestaande generieke steunpakket en breid de TOGS-regeling uit (uitbreiding SBI-codes ook in de brief).

  • Roep een zzp-overbruggingsregeling in het leven.

  • Creëer een schadecompensatieregeling en een garantiefaciliteit voor onverzekerbare risico’s getroffen sectoren.

  • Stimuleer (innovatief) publiek opdrachtgeverschap door het vergroten van budgetten en het breder toegankelijk maken van bestaande innovatiestimuleringsregelingen.

  • Stimuleer en match private investeringen in de culturele en creatieve sector en publiek-private samenwerking (PPS).

  • Beïnvloed de vormgeving van een EU-noodsteunpakket voor de culturele en creatieve sector. 

7 mei - Recente lobby en gezamenlijke initiatieven

De persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van woensdag 6 mei heeft voor meer ruimte voor ondernemers gezorgd en de versoepeling van de maatregelen geeft in alle sectoren hopelijk meer perspectief op werk.

Creatieve ondernemers kunnen echter nog steeds niet/onvoldoende gebruik maken van ondersteuningsregelingen zoals de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) en de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud). Vanuit de Taskforce Culturele en Creatieve Sector hebben we de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer daarop aangesproken (zie 27 april hieronder). Dat heeft o.a. geleid tot een aantal moties inzake aanvullende ondersteuning van de culturele en creatieve sector, tijdens de plenaire vergadering van de Tweede Kamer op 7 mei.

Aanvullend daarop is een brief in de maak aan de minister en woordvoerders Economische Zaken waarin nogmaals aandacht wordt gevraagd voor de in het kader van de TOGS 'vergeten' SBI-codes en voor andere beperkingen die creatieve ondernemers nu nog ondervinden bij de generieke ondersteuningsmaatregelen.

Goed te melden is dat Pictoright samen met andere collectieve beheersorganisaties bezig is met een noodfonds waarbij het Ministerie van OCW de ingezette middelen verdubbelt. En Platform ACCT heeft op initiatief van de BNO budget vrijgemaakt om makers te kunnen vragen naar creatieve concepten voor de anderhalvemetermaatschappij. Dit project is bedoeld om de innovatieve kracht van onze sector zichtbaar te maken en leidt idealiter ook tot positieve effecten op de arbeidsmarkt.

Kortom, er wordt op uiteenlopende fronten hard (samen)gewerkt om ondernemers in de culturele en creatieve sector tegemoet te komen.

Als oprichter en lid van de Federatie Creatieve Industrie manifesteert de BNO zich vooral via de Taskforce Culturele en Creatieve Sector. Onder het motto samen groter en sterker doen we via dit kanaal de meeste boodschappen.

Kunsten '92 is aangewezen als trekker van deze taskforce, daarmee onderhouden we nauw contact. MKB Nederland is eveneens belangrijk bij onze lobby; we informeren ze, met onze Federatie Creatieve Industrie, over wat speelt in de ontwerpsector, monitoren de werking van de generieke maatregelen en geven aan waar ze (nog) onvoldoende soelaas bieden voor de ontwerpsector. Er lopen lijntjes naar de ministeries van OCW, EZ en SZW.

Om duidelijk te blijven maken wat specifiek geldt/nodig is voor de ontwerpsector en de verschillende categorieën daarbinnen, halen we via mail en telefoon voortdurend informatie op bij ontwerpers en bureaus. De inzichten nemen we mee naar de hierboven genoemde lobby-partners.