12-06-2012 - Na bezwaar van de BNO en Pictoright zijn de inkoopvoorwaarden van Malmberg gedeeltelijk aangepast.

Afgelopen november stuurde Malmberg nieuwe inkoopvoorwaarden aan haar freelancers die in de ogen van de BNO, de Fotografenfederatie, de NVJ en Pictoright veel te eenzijdig waren opgesteld. 

Niet acceptabel
Samen met de andere organisaties van makers heeft de BNO in een brief aan Malmberg laten weten dat deze voorwaarden niet acceptabel waren, waarna een aantal gesprekken heeft plaatsgevonden tussen Malmberg enerzijds en de BNO en Pictoright anderzijds (het bleek inmiddels vooral om het werk van illustratoren te gaan). Uitkomst van deze gesprekken is dat de voorwaarden na een aantal rondes op verschillende punten zijn aangepast.

Overdracht auteursrechten
Aan het grootste bezwaar, dat standaard alle auteursrechten moeten worden overgedragen, is echter niet tegemoet gekomen. De BNO en Pictoright betreuren dit omdat zij van mening zijn dat in een standaardregeling zou moeten worden aangeknoopt bij de wet, namelijk dat de auteursrechten bij de maker liggen, de opdrachtgever de licentie krijgt die hij nodig heeft en dat de rechten slechts bij uitzondering zouden moeten worden overgedragen.

Aanpassingen
Wat wel is aangepast is dat de overdracht is beperkt tot het educatieve deel van Sanoma (waar Malmberg onderdeel van uitmaakt). Het werk kan dus niet in andere bladen van Sanoma terechtkomen zonder toestemming. Verder is nu expliciet geregeld dat de collectieve rechten te allen tijde buiten de overdracht vallen, waardoor de makers gewoon aanspraak kunnen (blijven) maken op de vergoedingen die zij van Pictoright ontvangen. Ook is bewerkstelligd dat er recht is op naamsvermelding, dat bewijsexemplaren zullen worden verstrekt, dat de garanties en aansprakelijkheid zijn beperkt, dat de vrijwaring is komen te vervallen en dat de rechten kunnen worden teruggevraagd wanneer het werk niet wordt gebruikt. Verder is – niet onbelangrijk – opgenomen dat een billijke vergoeding zal worden betaald wanneer het werk voor andere doeleinden wordt gebruikt dan bij het sluiten van het contract was voorzien. Ten slotte zijn naast nog wat andere aanpassingen de voorwaarden een stuk leesbaarder gemaakt.

Licenties
De BNO en Pictoright nemen voor zover het gaat om de overdracht van de rechten nog steeds afstand van deze voorwaarde: het gebruik zou ook prima met licenties kunnen worden geregeld. Aan de andere kant is het ook goed dat Malmberg bereid is geweest na bezwaren van de BNO en Pictoright de voorwaarden op belangrijke punten aan te passen.

Illustratoren en andere opdrachtnemers die overwegen om in opdracht van Malmberg te werken en die lid zijn van de BNO kunnen contact opnemen met de BNO voor advies over het (onderhandelen over het) al dan niet accepteren van de voorwaarden.

Neem voor vragen contact op met Anouk Siegelaar: anouk@bno.nl.

Lobby