04-07-2013 - Uitgeverij past opnieuw eenzijdig regeling gebruik opdrachtmateriaal aan.

Vorige week werd een update gegeven over het op handen zijnde auteurscontractenrecht (hier meer). Dat deze extra bescherming in de auteurswet voor makers tegen grote exploitanten ook hoogst noodzakelijk is, mag blijken uit de recente acties van een Nederlands grootste uitgeverijen, Sanoma. Zo heeft Sanoma per 1 juni (opnieuw) eenzijdig haar inkoopvoorwaarden gewijzigd (http://www.sanoma.nl/pagina/artikel/freelancers/). Daarin is onder meer bepaald dat al het in opdracht vervaardigde werk voortaan zonder toestemming van de maker kan worden doorgeplaatst en zelfs doorverkocht aan derden. Van de eventuele opbrengsten ontvangt de maker slechts dertig procent. Het zal duidelijk zijn dat de illustratoren, ontwerpers, fotografen, schrijvers en journalisten die voor Sanoma werken zich wederom voor het blok gesteld voelen. Daarop is door een aantal leden van de Nederlandse Vereniging Fotojournalisten (NVF) het initatief genomen om dit handelen van Sanoma ter discussie te stellen. Tijdens een bespreking die heeft plaatsgevonden tussen de freelancers, belangenorganisaties (waarbij BNO zich heeft laten vertegenwoordigen door de FotografenFederatie) en de top van Sanoma, werd duidelijk dat Sanoma niet van plan is om de regeling aan te passen. Of werk wordt doorgeplaatst wordt bepaald door de desbetreffende redactie, zonder dat toestemming nodig is van de maker. Wel kan in uitzonderlijke gevallen aangegeven worden dat werk exclusief is, maar daar zal dan een goede reden voor moeten zijn. Hiervoor heeft Sanoma een protocol opgesteld.

Er is een voorbeeldbrief opgesteld die makers aan Sanoma kunnen sturen wanneer zij opdrachtmateriaal inleveren en niet met de de herziene regeling akkoord wensen te gaan. De tekst van die brief luidt als volgt: 

Geachte [naam]
Bijgaand treft u mijn afgesproken bijdrage voor [naam blad] aan. Ik wijs u er met nadruk op dat u uit de aanlevering van bijgaande bijdrage niet zonder meer mijn toestemming voor doorplaatsing mag afleiden. Indien u doorplaatsing overweegt, verzoek ik u voorafgaand met mij te overleggen. Ik beroep mij hierbij op het bij u bestaande protocol voor in- en externe doorplaatsing.
Met vriendelijke groet,
[naam]  


Hiermee sluit de opdrachtnemer aan bij het interne protocol en het stoplicht-systeem van Sanoma. Content die door redacties ‘op groen’ gezet is, mag vrij worden doorgeplaatst binnen titels, ‘oranje’ content mag worden doorgeplaatst mits er aan bepaalde afspraken voldaan wordt en ‘rode’ artikelen en foto’s mogen wegens gevoeligheid of andere redenen niet worden doorgeplaatst.

Inmiddels heeft Sanoma een tweede brief gestuurd aan de freelancende fotografen, dat voortaan de originele beeldbestanden aangeleverd moeten worden, zodat Sanoma zelf de beeldbewerking kan doen. Ook dit heeft tot heftig protest geleid en de discussie met en over Sanoma krijgt dus nog zeker een vervolg.

Ontwerpers en illustratoren die vragen hebben over Sanoma en de nieuwe regelingen, kunnen contact opnemen met de BNO (anouk@bno.nl).

Lobby