22-06-2012 - Regeling verstevigt contractuele positie auteurs en uitvoerende kunstenaars ten opzichte van exploitanten.

Meer dan acht jaar na een eerste rapport dat het er zou moeten komen, is afgelopen dinsdag, 19 juni 2012, eindelijk het wetsvoorstel auteurscontractenrechten bij de Tweede Kamer ingediend. De regeling verstevigt de contractuele positie van auteurs (zoals ontwerpers, illustratoren, schrijvers, fotografen) en uitvoerende kunstenaars (zoals acteurs en muzikanten) ten opzichte van hun exploitanten. Om de exploitatie van het werk mogelijk te maken, wordt door de maker aan de exploitant exploitatiebevoegdheid verleend door overdracht van het auteursrecht of het verlenen van licenties aan de exploitant. De auteur is bij deze overeenkomst vaak de zwakkere partij.

Daarom regelt het kabinet dat de maker een recht krijgt op een billijke vergoeding voor het verlenen van exploitatiebevoegdheid, zowel bij licentie als bij overdracht, en recht heeft op een aanvullende vergoeding voor exploitatie van het werk die bij het sluiten van het contract nog onbekend was. Belangrijk hierbij is dat verenigingen van makers en exploitanten collectief mogen onderhandelen over de hoogte van de billijke vergoedingen. Daarnaast moet de maker een hogere vergoeding kunnen claimen als zijn werk een onverwacht succes blijkt te zijn en de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding in geen verhouding meer staat tot de opbrengst voor de exploitant; een zogeheten bestsellerbepaling. Ook biedt het wetsvoorstel auteurs en uitvoerende kunstenaars de mogelijkheid het contract met de exploitant van hun werk geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer het werk niet (voldoende) wordt geëxploiteerd (non-usus).

Verder kunnen onredelijke bepalingen in contracten worden vernietigd. Ook is nieuw dat bij een filmwerk de belangrijkste makers een recht krijgen op een proportionele vergoeding als zij hun rechten overdragen aan de producent. Tot slot bevat de wet een grondslag voor een geschillencommissie. Naast individuele makers kunnen ook verenigingen van makers geschillen aan de commissie voorleggen.

De BNO is een groot voorstander van deze wet, maar ziet zeker nog zaken die beter zouden kunnen worden geregeld. De komende periode zal de BNO dan ook samen met de andere beroeps- en belangenorganisaties die verenigd zijn in het Platform Makers de nodige stappen ondernemen om dat te bewerkstelligen.

Lees het wetsvoorstel en de memorie van toelichting hier.

Auteursrecht, Overheid, Exploitatie, Wetgeving, Lobby