Dossier Personeel

Waar krijg je mee te maken als je personeel gaat aannemen? Zijn er extra verplichtingen? Van welke wet- en regelgeving moet je op de hoogte zijn en hoe vind je een geschikte kandidaat?

Zoeken en vinden

Bij het vinden van een geschikte kandidaat begin je eerst met het opstellen van een duidelijk functieprofiel. In het functieprofiel definieer je welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor de functie. De vacature kun je onder andere op bno.nl plaatsen.

Aanmelden bij de belastingdienst

Als je voor het eerst personeel in dienst neemt, moet je je aanmelden bij de Belastingdienst als werkgever. Je ontvangt dan een loonheffingsnummer waarmee je belastingaangifte kunt doen en premies voor werknemersverzekeringen kunt betalen.

Arbeidsovereenkomst aangaan

In een arbeidsovereenkomst staan alle afspraken tussen een werknemer en werkgever. De primaire arbeidsvoorwaarden in de overeenkomst zijn afspraken over het loon, de arbeidsduur, werktijden en vakantiedagen. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn alle beloningen bovenop de primaire voorwaarden. Je kunt hierbij denken aan afspraken over auto en laptop van de zaak, verlofregelingen, ontwikkelbudget, gratis lunch, pensioen, etc.

In het document ‘White paper Het aangaan van een arbeidsovereenkomst’ vind je meer informatie over waar je op moet letten bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Denk hierbij aan informatie over een proeftijdbepaling, concurrentiebeding en de ketenregeling.

Cao

De ontwerpsector kent geen Collectie Arbeidsovereenkomst (cao) waar je als werkgever rekening mee moet houden. De BNO heeft wel een richtlijn opgesteld die is gebaseerd op ontwikkelingen, signalen en trends in de markt. De richtlijn is bedoeld als hulp bij het vaststellen van de beloning en de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers en ontwerpbureaus. Daarnaast hebben wij verschillende voorbeeldcontracten opgesteld die je kunt gebruiken zoals de BNO Richtlijn Arbeidsvoorwaarden, een Arbeidsovereenkomst (on)bepaalde tijd en een Stageovereenkomst.

Wetgeving

Ter bescherming van zowel de werkgever als de werknemer is er veel wet- en regelgeving opgesteld. De belangrijkste waar je rekening mee moet houden zijn:

1. De arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

De Arbowet bestaat uit regels om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Het doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen. De wet bevat geen concrete regels maar algemene bepalingen en richtlijnen. Lees in het artikel ‘Arbo & preventie' wat je als werkgever in ieder geval moet regelen.

2. AVG en privacy

Als je gegevens verwerkt van natuurlijke personen dan heb je te maken met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Je verwerkt in dit geval de persoonsgegevens van je medewerkers en als werkgever moet je er voor zorgen dat je op de juiste manier omgaat met die gegevens. Informeer je werknemers over het privacy beleid en het datalek-protocol. Meer info en voorbeelden vind je in ons 'Dossier AVG & privacy'. 

Het einde van een arbeidsovereenkomst

Bij ontslag met wederzijds goedvinden leg je alle afspraken tussen de werkgever en werknemer vast in een vaststellingsovereenkomst. Bij ontslag zonder wederzijds goedvinden moet je als werkgever een verplichte ontslagroute doorlopen.

Meer informatie over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en de regels die daarvoor gelden vind je in het document: ‘White paper Het einde van de arbeidsovereenkomst’.

Subsidies

Als werkgever kun je aanspraak maken op verschillende subsidies zoals:

  • Premiekorting voor werkgever: als je een arbeidsgehandicapte of een oudere werknemer in dienst neemt of houdt dan krijg je een tijdelijke korting op de WIS/WAO en WW-premie. Je past de premiekorting toe bij de aangifte loonheffingen;

  • Aanvraag vergoeding voorziening werkgever

  • Subsidieregeling Praktijkleren

  • MKB Idee

BNO HRM-overleg

Speciaal voor BNO-bureauleden organiseren wij vier keer per jaar een HRM-overleg. Naast wet- en regelgeving komen onderwerpen aan bod als arbeidscontracten en -voorwaarden, bureaucultuur, belonings- en beoordelingssystemen en arbo-beleid.

Uitwisseling en discussie staat centraal. Wil je deelnemen aan het overleg? Meld je dan aan bij Rita van Hattum (rita@bno.nl).

Ben je lid van de BNO en heb je aanvullende vragen of vragen van andere zakelijke of juridische aard? Neem dan contact op met BNO Advies via zakelijkadvies@bno.nl of juridischadvies@bno.nl.