Levert het coronavirus overmacht op?

Die vraag kan niet met een simpel ja of nee worden beantwoord. Dit hangt namelijk af van jouw concrete situatie

Dat het coronavirus gevolgen heeft voor ons allemaal is niet meer te ontkennen. Personeel komt thuis te zitten en opdrachten worden geannuleerd of opgeschort. Wat zijn de gevolgen voor je ontwerppraktijk? Hoe zit het met je opdrachten die nu stil komen te liggen, of de verplichtingen die je nu niet meer kan nakomen? Kan dit juridische aansprakelijkheid voor jou als ontwerper met zich meebrengen?

Afspraken nakomen

Als je een overeenkomst met een andere partij sluit, zoals een opdrachtovereenkomst, dan moeten de daar in gemaakte afspraken in principe worden nagekomen. Dat is de regel en die geldt zowel voor jou als de andere partij. Als één van de partijen toch zijn afspraken niet nakomt, dan schiet die partij tekort. In principe mag je dan nakoming van de afspraken, of in sommige gevallen zelfs schadevergoeding, eisen.

Overmacht

Soms kan een partij zijn verplichtingen niet nakomen, door omstandigheden die buiten zijn schuld of macht liggen. In die situaties kan sprake zijn van overmacht. Je ziet dat dit in overeenkomsten ook wel force majeure wordt genoemd. Het moet bij overmacht gaan om een oorzaak waarop een partij zelf geen invloed heeft. Je kan denken aan oorlogen of natuurrampen. Een geslaagd beroep op overmacht kan er o.a. voor zorgen dat een partij zijn contractuele verplichtingen mag uitstellen, de overeenkomst mag beëindigen of geen schadevergoeding hoeft te betalen.

Corona en overmacht

Levert het coronavirus nou overmacht op? Die vraag kan niet met een simpel ja of nee worden beantwoord. Dit hangt namelijk af van jouw concrete situatie. Ten eerste is het van belang of er in de gesloten overeenkomst iets is afgesproken over overmacht. Daarnaast is het relevant of er alternatieve manieren zijn om alsnog de contractuele verplichtingen na te komen.

Partijen zijn vrij om zelf af te spreken hoe er met overmacht moet worden omgegaan. De vraag of er in jouw situatie een succesvol beroep kan worden gedaan op overmacht wegens het coronavirus, hangt dus af van wat er in je contract staat. De eerste stap is dus om te controleren of hier afspraken over zijn gemaakt.  

BNO-offerte

Werk je met het BNO-voorbeelddocument offerte / opdrachtbevestiging? Hierin staat geen overmachtsbepaling, maar het volgende zou je wel kunnen helpen. In bepaling 3.3 staat dat indien je opdracht vroegtijdig wordt beëindigd voordat alle fases van het ontwerpproces zijn doorlopen (bijvoorbeeld als gevolg van het coronavirus), jouw opdrachtgever tenminste alle verrichte werkzaamheden moet betalen en gemaakte kosten moet vergoeden.

Daarnaast is het de opdrachtgever niet toegestaan het ontwerp te gebruiken, tenzij jullie hierover afspraken hebben gemaakt (artikel 3.3). 

Geen afspraken over overmacht?

Is er in jouw contract niks geregeld over overmacht of heb je geen schriftelijke afspraken gemaakt? Denk dan na of er andere manieren zijn om alsnog de verplichtingen na te komen. Dit geldt zowel voor jou als je contractspartij. Of in jouw geval daadwerkelijk sprake is van overmacht, hangt uiteindelijk af van de feitelijke situatie. Neem contact op met onze juristen als je dit wilt bespreken.   

Nieuwe overeenkomsten

Sta je op het punt om een overeenkomst te sluiten? Dan is het verstandig om te anticiperen op het coronavirus en een overmachtsbepaling in het contract op te nemen. Onze juristen kunnen je helpen met het formuleren van een dergelijke bepaling. 

Ben je lid van de BNO en heb je aanvullende vragen of vragen van andere zakelijke of juridische aard? Neem dan contact op met BNO Advies via zakelijkadvies@bno.nl of juridischadvies@bno.nl.