BNO Jaarverslag 2018

Lees hier welke onderwerpen het bestuur en bureau van de BNO dit jaar hebben beziggehouden, inclusief een financieel- en activiteitenoverzicht.

Het jaar 2018 was voor de BNO een jaar waarin veel is geland en gelukt. Een aantal zaken was bepalend. We namen een nieuwe database in gebruik. We ontwikkelden en lanceerden onze nieuwe website. Er vertrokken getrouwe en geliefde BNO-medewerkers, maar we verwelkomden ook geweldige nieuwe collega’s. We begroetten vier nieuwe, kundige bestuursleden, waaronder een nieuwe voorzitter en penningmeester.

Het project YA (Young Alumni) begon te landen bij de aanstormende generatie ontwerpers en wierp ook zijn eerste vruchten af voor de BNO zelf, qua zichtbaarheid, imago en ledenaanwas. De doelgroepgerichte, programmatische en cyclische aanpak werkt. Een fantastische lichting jonge ontwerpers verleende het vijf-jarig bestaan van Driving Dutch Design extra glans.

De BNS (Beroepsorganisatie Nederlandse Stripmakers) ging op in de BNO; dat was ook het perfecte moment om Joost Swarte te benoemen als erelid. De lobby rond designarchieven werd mede dankzij goede timing ongekend snel opgepikt door de Tweede Kamer en de minister van OCW. 

1. De BNO en haar leden

De BNO en haar leden Vanuit de BNO ondersteunen en stimuleren we ontwerpers in alle fasen van hun loopbaan. Als community van vakgenoten die elkaar inspireren en versterken. Als betrouwbaar kennisinstituut met bergen ervaring. Als servicecentrum waar training, advies en andere support is te halen. Als promotor en lobbyist, die werkt aan goede voorwaarden voor de beoefening van het vak.

Verbinden is het principe: van mensen, kennis en kansen. Versterken en verbeteren zijn het doel: van ontwerpers, het ontwerpvak en de wereld. Actieve BNO-leden programmeerden telkens weer inspirerende presentaties over hoe het ontwerpvak wordt beoefend, op allerlei plekken in Nederland: bij BNO Creative Café (Almere, ’t Gooi), BNO IMG LAB (Rotterdam), BNO Noord / BNOord  (Noord-Nederland), BNO Oost / Booost (Oost-Nederland), BNO Zefir7 (Den Haag), BNO Utrecht, BNO Zuid (Noord-Brabant, Limburg) en BNO Zwolle. 

Voor het eerst sinds jaren sloten zich meer ontwerpers en bureaus bij de BNO aan dan dat we leden vaarwel moesten zeggen. Dat komt deels door de betere conjunctuur; daarnaast wierpen onze inspanningen hun vruchten af. De grootste aanwas zit in de categorie individuele leden: ruim honderd ontwerpers. In de categorie studenten en starters werden een kleine vijftig ontwerpers lid. 

Als gevolg van de opgeheven BNS kwamen er dertig stripmakers bij de BNO. En acht bureaus sloten zich aan bij de BNO. Opzeggingen komen meestal voort uit financiële omstandigheden, onderbenutting van de BNO of het feit dat ontwerpers zijn gestopt met hun vak.
   

2. Bestuur, bureau en huisvesting

Herbert Seevinck, directeur/eigenaar van Mijksenaar Wayfinding Experts, trad in de zomer aan als nieuwe voorzitter van het BNO-bestuur. Petran van Heel, Sector Banker Bouw bij ABN Amro, werd de nieuwe penningmeester. Zij volgden Timo de Rijk en Pieter Vos op, die wegens hun grote verdiensten voor respectievelijk het vak en de vereniging beiden tot erelid zijn benoemd. Ook traden toe tot het Algemeen Bestuur Paul Traas van het full service digitaal designbureau Zicht, en Sanne Kiste-maker van bureau Muzus, gespecialiseerd in service design.  

In de Raad van Toezicht, verantwoordelijk voor toelating van nieuwe leden en actief bij geschillen, traden toe Aleksandra Gaca en Matthijs Klinkert van bureau Fabrique. Zij namen de plaats in van Inkrit Berbe en Theo Lindemann/VBAT. 

Het BNO-bureau nam in het voorjaar afscheid van zakelijk adviseur Kitty de Jong die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt; zij werd opgevolgd door Vicky Fasten. In het najaar verruilden zowel Floor van Essen (communicatiemanager en eindredacteur Dude) als Anouk Siegelaar (jurist en adjunct-directeur) hun baan bij de BNO voor posten elders. De urgente opvolging van Anouk Siegelaar was eind 2018 vrijwel rond met de sollicitatie van Pascale Kos. Rita van Hattum pakte haar oude rol van adjunct-directeur weer op. Roland Smit sprong in als coördinator Driving Dutch Design wegens de zwangerschap van Marsha Simon.

3. Activiteiten

Zie chronologisch jaaroverzicht voor data en namen. Puntsgewijs per onderwerp:

Vaste activiteiten

 • BNO-regioplatforms: 30 bijeenkomsten in het land

 • BNO Academie: 9 trainingen, 116 deelnemers

 • Driving Dutch Design: 10 bijeenkomsten, 28 deelnemers

 • BNO Mentoring: 8 matches

 • BNO Intervisiegroepen, met elk 5 deelnemers

 • BNO Gastlessen: 7, bij uiteenlopende opleidingen

 • BNO Meetup voor nieuwe leden

 • BNO-voorlichtingsbijeenkomsten over de AVG: 3

 • BNO stond op 3 beurzen en 2 bedrijvenmarkten

 • BNO Interieurzaken: 3 bijeenkomsten

 • BNO NEXTpack: 4 bijeenkomsten

 • BNO HRM Netwerk: 4 bijeenkomsten

 • BNO Creative Directors Forum: 4 bijeenkomsten

Specifieke projecten

 • Bezoek eindexamententoonstellingen en opbouw netwerk YA (Young          Alumni).

 • Participatie Dutch Design Week met YA op Sectie-C, en daarnaast de        events Driving Dutch Design, Superfast en de BNO Packaging Talent          Award.

 • YA Hello: als vervolg op de eerdere activiteiten voor jonge alumni 4          bijeenkomsten

 • ‘No Panic Class’ en ‘No Panic Room’ bij eindexamens Design Academy        Eindhoven.

 • Mede-organisatie Illustratie Biënnale: 400 bezoekers.

 • Mede-organisatie Infographics Congres: 270 bezoekers.

 • Participatie aan congres ‘What Design Can Do’ met BNO matching              session.

 • Werkbezoek Salone del Mobile Milaan, met delegatie van de minister          van OCW.

 • Algemene Ledenvergadering in Stedelijk Museum Den Bosch, met              aansluitend debat ‘Design en Musea’.

 • Dudes: vier Dutch Designers magazines, starring Joost Jansen, Sanne        Schenk/TANK, Chloé Rutzerveld (de laatste inclusief een Engelse              editie). Net in het nieuwe jaar verscheen de Dude met Marcel Vroom.

Activiteiten achter de schermen, veelal vertrouwelijk van aard

 • De Raad van Toezicht kwam 6 maal bijeen, liet 17 nieuwe ontwerpers         die niet beschikten over het vereiste diploma toe op basis van hun           portfolio en erkende 2 opleidingen als kwalificerend voor de BNO. Er         werden geen klachten ingediend, evenmin waren er beroepszaken. De       Raad van Beroep hoefde dus niet bijeen te komen.

 • De zakelijke en juridische advisering op maat, aan elke aangesloten            ontwerper of bureau die daarom vroeg. Gemiddeld 150 aanvragen
        per maand, grotendeels via eerstelijnsadvies opgelost, klein aantal            doorverwezen naar SRO.

 • Actualisering en aanvulling zakelijk/juridische documenten, met dit jaar        bovenaan alles rond de nieuwe privacywetgeving AVG (Algemene              Verordening Gegevensbescherming

4. Communicatie

We communiceren met onze relaties via persoonlijke contacten, live meetings en events, digitale nieuwsbrieven (6.551 ontvangers), de elk kwartaal verschijnende Dude (oplage 4.600), de website (25.000 unieke bezoekers per maand) en social media: in 2018 hadden de BNO-groepen op LinkedIn in totaal 13.575 leden, telt de Facebookpagina 4937 likes, zijn er via Twitter 4154 volgers en heeft het in gebruik genomen Instagram-account 2480 volgers. De regio- en themaplatforms zetten ook hun eigen sociale media-kanalen in. 

Meest in het oog lopend was natuurlijk de nieuwe website, gemaakt door ontwerpbureau Grrr, waarbij het streven was om focus aan te brengen voor bezoekers en vaste gebruikers. Ook wil de site een thuishaven zijn voor de designsector, vol inspiratie en met instrumentarium dat ontwerpers, bureaus en opdrachtgevers kan helpen om hun ambities te realiseren. Een aantal functionaliteiten zijn nog in ontwikkeling.

5. Lobby en netwerken

Omwille van de zichtbaarheid van het vak en de voorwaarden waaronder dat vak goed beoefend kan worden, is de BNO actief in gremia en bij gelegenheden waar ontwerpers vaak niet kunnen of niet willen komen. 

Onze lobbyactiviteiten richtten zich in 2018, vaak met andere partijen om zo effectief mogelijk te zijn, op de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector, op de Wet Auteurscontractenrecht (ter gelegenheid van de tussentijdse evaluatie verscheen de publicatie ‘Werken voor een kratje bier’) en het ontbrekende beleid rond belangrijke maar bedreigde designarchieven.

We maken deel uit van de Federatie Creatieve Industrie, het netwerk van beroeps- en brancheorganisaties, samen met de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, Dutch Digitale Agencies, Dutch Gaming Association, Dutch Photographers, Modint en de Vereniging van Communicatiebureaus. Daarnaast werken we samen met verenigingen als NIMA en het Design Management Netwerk.

We onderhouden contacten met het ministerie van OCW en met de Raad voor Cultuur. We zijn een actieve speler in het institutionele landschap, waarin onder meer het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Het Nieuwe Instituut, CLICK.NL, Creative Council en het Topteam hun rol vervullen. 

We vertegenwoordigen de belangen via een bestuurlijke rol bij stichtingen als Pictoright, het Pictoright Fonds, Platform Makers (en daarmee ook in Federatie Auteursrechtbelangen), Stichting Rechtshulp Ontwerpers, Best Verzorgde Boeken, European Illustrators Forum, lllustratie Biënnale, Infographics Congres en de stichting Verduurzaming Musea van de Museumvereniging.

Waar nuttig of nodig hebben we contact met de stichting Cultuur en Ondernemen, de Kamer van Koophandel, met de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland), de AWVN, VNO/NCW/MKB Nederland, de commissie aanbestedingen van dit gremium en met BEDA/Bureau of European Design Associations.

6. Nabije toekomst

We zijn inmiddels gesetteld op de locatie die anderhalf jaar geleden in gebruik is genomen.

De combinatie van ervaren krachten en frisse wind geeft ons het elan dat nodig is om onverdroten door te gaan met alles wat goed loopt en voort te bouwen op mooie projecten als YA en BNO Start.

We gaan systematischer inzetten op conversie van contacten naar leden. 

De mid-career ontwerpers willen we, aanvullend op onze vaste diensten en activiteiten, gaan bedienen met op hen toegespitste modules. 

Naast de bestaande platforms starten we een platform, gericht op internationalisering. In het voorjaar installeren we tijdens het event over de toekomst van industrieel ontwerp drie nieuwe ereleden.

Medio 2019 vindt de tweejaarlijkse uitreiking van de BNO Piet Zwart Prijs weer plaats. En we gaan de gewenste slag rond designarchieven dichterbij brengen.

Na daarover de aangesloten ontwerpers en bureaus te hebben gepeild, zijn we bezig met een fundamentele heroverweging rond Dude, het Dutch Designers magazine.  De nieuwe website wordt verlost van kinderziektes en doorontwikkeld. We gaan het communicatiebeleid als geheel nog beter in het lood zetten.

Bij dit alles gelden als prioriteiten digitalisering, internationalisering en een grote, gevarieerde en levendige community aan aangesloten ontwerpers en bureaus.

Voorjaar 2019,

namens het bestuur,

Madeleine van Lennep/directeur BNO