#Artikelen

12.01.2021

Arbo & Preventie

Informatie over Arbowetgeving en preventiebeleid.


Alle werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. De Arbeidsomstandighedenwet (arbowet) helpt om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van medewerkers te bevorderen. De wet bestaat uit algemene bepalingen en richtlijnen voor het arbobeleid in organisaties. 


Arbobeleid

Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Onderdelen van dit arbobeleid zijn o.a.:


 • Het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E). In een RI&E staan de mogelijke risico’s binnen het bedrijf ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Uit de RI&E volgt een Plan van Aanpak waarmee je de maatregelen kunt invoeren om de risico’s te beperken. Ontwerpbureaus kunnen gebruik maken van de Architecten RI&E;

 • Afspraken maken met een arbodienst of bedrijfsarts. Als zich ziekteverzuim voordoet dan moet de begeleiding van de zieke werknemer door een bedrijfsarts worden uitgevoerd;

 • Een preventiemedewerker aanstellen. Een preventiemedewerker is een door de werkgever aangewezen medewerker die zich bezig houdt met preventie en bescherming. Hierbij kan je denken aan het borgen van goede arbeidsomstandigheden door preventief maatregelen in te voeren. Bedrijven zijn verplicht om ten minste één werknemer aan te wijzen als preventiemedewerker. Bij minder dan 25 medewerkers dan kan de werkgever de taken van de preventiemedewerker op zich nemen;

 • Een bedrijfshulpverlening (BHV-er) aanstellen. Een BHV-er ontfermt zich over de veiligheid en/of gezondheid van werknemers in ongewenste situaties zoals brand en ongevallen. Binnen het bedrijf moet minimaal één bedrijfshulpverlener (BHV-er) aanwezig zijn;

 • Regelmatig voorlichting geven. Bedrijven moeten hun werknemer voorlichting en instructies geven over veilig en gezond werken;

 • Toegang tot een arbodeskundige. Werkgevers moeten toegang verlenen aan en tot een arbodeskundige, bijvoorbeeld een bedrijfsarts of arbohygiënist;

 • Mogelijkheid tot Periodiek Arbeidsdeskundig Onderzoek (PAGO). Werknemers moeten de mogelijkheid hebben om PAGO te ondergaan.

 • De door werkgever en werknemer gemaakte afspraken kunnen in een arbocatalogus vastgelegd worden of er kunnen bedrijfsspecifieke protocollen (zoals een verzuimprotocol of datalekprotocol) toegevoegd worden aan het personeelshandboek.

  N.B. De werkgever is primair verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden in de onderneming. Als een werknemer een ongeval krijgt dan kan dat onder de aansprakelijkheid van de werkgever vallen. Je kan je als werkgever o.a. verzekeren met een ‘aansprakelijkheidsverzekering’. Werk je regelmatig met stagiaires? Dan is het belangrijk om bij je verzekeraar te controleren of die ook meeverzekerd zijn. Werk je regelmatig met freelancers? Dan is het belangrijk om de voorwaarden van de opdrachtovereenkomst erop na te slaan.


Om te controleren of werkgevers en werknemer zich aan de arboregels houden inspecteert ‘Inspectie SZW’ met enige regelmaat. Hun prioriteit ligt daarbij op werksituaties die ernstige gezondheidsrisico met zich meebrengen. Inspectie SZW kan overgaan tot een waarschuwing of boete of zelfs het stilleggen van het werk bijvoorbeeld voor het:


 • Niet of volledige voorhanden hebben van een RI&E inclusief Plan van Aanpak
;

 • Niet of onvoldoende geven van voorlichting en onderricht;

 • Niet melden van een arbeidsongeval
;

 • Niet organiseren van preventietaken
;

 • Niet mogelijk maken van PAGO.