Ondersteunende maatregelen

Meer informatie over o.a. NOW, TOZO, Borgstelling MKB-krediet, Garantie Ondernemersfinanciering en uitstel belastingbetaling.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Om tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen heeft het kabinet op 17 maart een economisch noodpakket in het leven geroepen. Eén van de maatregelen is de Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden.

UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. 

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon.

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. 

De meest volledige informatie vind je op dit moment op de website van De Rijksoverheid.

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Werk je als zelfstandig ontwerper en zijn je inkomsten weggevallen, dan kun je bij je gemeente bijstand aanvragen via de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO). De regeling geldt 3 maanden (1 maart tot 1 juni) en bedraagt max. 1.500,31 euro per maand. Ook kun je een lening aanvragen voor bedrijfskapitaal.

Check op de website van je gemeente of er al meer bekend is over de aanvraagprocedure. Bij sommige gemeenten kun je alvast de ondernemerscheck doen om je te melden (zie bijvoorbeeld Amsterdam).

Deze tijdelijke regeling houdt het volgende in:

  • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.

  • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.

  • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie en maximaal 1.503,31 euro per maand.

  • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro.

  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.

  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

De regeling is nog niet van kracht, maar een aanvraag kan alvast ingediend worden. Gemeenten die zzp'ers alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot. Wie nog enige ontvangsten hebben, worden verzocht nog even te wachten met de aanvraag.

Voor de aanvraag wordt het bestaande aanvraagformulier Bbz gebruikt. Dit dien je in bij je woongemeente, samen met een uittreksel uit het Handelsregister van KVK, kopieën van je identificatiebewijs, bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven. Gemeenten proberen dit waar mogelijk digitaal te regelen.

Uitstel van betaling belastingen

Het vragen van uitstel van betaling belasting is versoepeld en de boetes zijn verlaagd. Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Als je een lagere winst verwacht, kun je op basis van de voorlopige aanslag verlaging van de inkomens of venootschapsbelasting aanvragen.

- Update 3 april -

Op 2 april heeft het Ministerie van Financiën laten weten dat het aanvragen van uitstel van betaling belasting verder wordt versoepeld en vereenvoudigd. Om te voorkomen dat ondernemers onnodig werk doen, is het vanaf nu mogelijk om via de website van de Belastingdienst met een eenvoudig formulier uitstel aan te vragen.

Het uitstel geldt dan ook meteen voor alle andere belastingschulden die daar in de komende 3 maanden nog bijkomen. Eerder hebben wij een voorbeeldbrief opgesteld voor ontwerpers en ontwerpbureaus om te gebruiken bij het uitstelverzoek. Het is dus nu niet meer nodig om deze voorbeeldbrieven te gebruiken.

Het uitstel is daarnaast uitgebreid naar meer soorten belastingen. Het was al mogelijk om de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting/btw te combineren. Daar komt nu bij: de energiebelasting, milieubelastingen, assurantiebelasting, kansspelbelasting, accijns en de verhuurderheffing. Iedere ondernemer die uitstel aanvroeg, kreeg automatisch al 3 maanden uitstel. De versoepeling brengt ook mee dat kleine ondernemers nu in aanmerking kunnen komen voor uitstel van meer dan 3 maanden.

Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie.

Borgstelling MKB-krediet en Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Om ondernemers te ondersteunen is de maatregel BMKB (borgstelling MKB krediet) verruimd. Doel is dat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Je leest wat dit betekent in het bericht 'Coronavirus: verruimde BMKB-regeling voor ondernemers versneld open'.

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties.

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. 

Wegwijzer voor getroffen ondernemers

MKB Nederland heeft een handige infographic gemaakt waar kort en helder in staat aangeven waar je voor bepaalde situaties terecht kunt.

Odoo CMS - een grote afbeelding

Wegwijzer voor ondernemers die getroffen zijn door het coronavirus (MKB)

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening.

Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Lees hier meer.

Corona en overmacht

Hoe zit het met je opdrachten die nu stil komen te liggen, of de verplichtingen die je nu niet meer kan nakomen. Kan dit juridische aansprakelijkheid voor jou als ontwerper met zich meebrengen? Lees hier meer.

Verzekeringen

Verbond van verzekeraars heeft de meest actuele vragen rondom bedrijfsleven en werk geïnventariseerd. Kijk op de website van het Verbond van Verzekeraars voor meer informatie.

Heb je vragen of wil je een sectorspecifieke situatie aan ons melden? Neem dan contact op met meldpuntcorona@bno.nl. Wij inventariseren de sectorspecifieke problemen rondom de gevolgen van het coronavirus om jullie goed te vertegenwoordigen.