#FAQ

Hoe worden bedrijfsgeheimen beschermd?

Sinds oktober vorig 2018 heeft Nederland een nieuwe wet: de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Deze wet geeft uitvoering aan een richtlijn die ervoor zorgt dat de beschermingsomvang van bedrijfsgeheimen en knowhow voor alle Europese lidstaten gelijk is.


Er bestond niet eerder specifieke regelgeving voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. Je kon geheimhouding alleen afdwingen via geheimhoudingsovereenkomsten (of een beding in een arbeidsovereenkomst) of via een beroep op onrechtmatige daad of wanprestatie.

Op de nieuwe wet kun je nu als houder van een bedrijfsgeheim rechtsreeks een beroep doen. Daarmee wordt het makkelijker om op te treden tegen het onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen.  


Wat is een bedrijfsgeheim?

Maar wat is een bedrijfsgeheim eigenlijk? Volgens de wet gaat het om informatie die:

  • geheim is; 

  • handelswaarde bezit omdat deze geheim is; en

  • onderworpen is aan redelijke maatregelen, om deze geheim te houden.

Alle informatie kan in beginsel een bedrijfsgeheim zijn. Het kan technische informatie zijn, maar het kan ook gaan om commerciële informatie, zoals een vertrouwelijk klantenbestand. Zolang de informatie maar geheim is en waarde heeft. Daarnaast moeten er maatregelen worden genomen om de informatie geheim te houden.


Welke maatregelen biedt de nieuwe wet?

Als je een bedrijfsgeheim hebt en een ander daar onrechtmatig gebruik van maakt, kan de rechter een verbod bevelen, of bijv. verbieden dat er met de informatie inbreukmakende producten worden geproduceerd. Ook kun je via de rechter schadevergoeding vorderen en in sommige gevallen ook een volledige vergoeding van de proceskosten, net als in intellectuele eigendomszaken. In een procedure wordt bovendien de vertrouwelijkheid beter gewaarborgd. 


Sterkere positie houder bedrijfsgeheim

Door de nieuwe wet is jouw positie als houder van een bedrijfsgeheim dus een stuk sterker. Het blijft belangrijk om bedrijfsgeheimen goed te beveiligen en de toegang te beperken tot personen/werknemers waarbij dat echt nodig is. En om met derden geheimhoudingsovereenkomsten te sluiten en in arbeidsovereenkomsten een geheimhoudingsbeding op te nemen. Dan is er een goede basis om op basis van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen tegen onrechtmatig gebruik van jouw bedrijfsgeheimen op te treden.