#Nieuws

17.12.2021

Creatieve Industrie wordt gezien

We zien in het coalitieakkoord de nodige aandacht voor de Creatieve Industrie. Zo blijven we topsector en wordt er extra geld geïnvesteerd in de creatieve en culturele sector.


Het Coalitieakkoord 2021 - 2025 heet 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'. Het is opgesteld door de VVD, D66, CDA en ChristenUnie. 

Voor de ontwerpwereld is in eerste instantie hoofdstuk 5 interessant (Welvarend land. Over een 'Ondernemende, innovatieve en eerlijke economie', 'Cultuur en creatieve industrie' en ‘Digitalisering’). 

Daarnaast zijn natuurlijk ook de andere hoofdstukken relevant, zoals bijvoorbeeld hoofdstuk 2 (Duurzaam land) en hoofdstuk 4 (Bestaanszekerheid en kansengelijkheid).


Relevante passages

Welvarend land

Publiek-private samenwerking op het terrein van kennis en innovatie blijft een belangrijk onderdeel van het bedrijfslevenbeleid. Het Topsectorenbeleid wordt gecontinueerd. We verhogen onze publieke investeringen in kennis en innovatie door het instellen van een fonds voor onderzoek en wetenschap en een intensivering van de kennis- en innovatiepijlers in het Groeifonds.

Cultuur en creatieve industrie 

Cultuur is van wezenlijk belang voor onze samenleving en een investering in onze maatschappij: de verbindende, inspirerende en prikkelende kracht van kunst en cultuur brengt mensen bij elkaar, daagt uit en biedt nieuwe perspectieven. Corona toonde het innovatie vermogen van de cultuursector, maar ook haar kwetsbaarheid.. 

- Om herstel, vernieuwing en groei weer mogelijk te maken, investeren we structureel 170 miljoen euro per jaar in de creatieve en culturele sector. 

- We hebben daarbij aandacht voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie inclusief een eerlijk salaris voor makers in de gehele creatieve sector, van media en mode tot muziek. We stimuleren cultureel ondernemerschap. 

- Er komt een herstelplan om zowel professionals, instellingen als amateurverenigingen er weer bovenop te helpen en te versterken. 

[…]

- We betrekken de creatieve industrie bij grote maatschappelijke opgaven.

Industrie en bedrijfsleven

Er wordt extra geïnvesteerd in onderzoek en innovatie van klimaat neutrale technologieën. De nadruk ligt daarbij op grote samenhangende programma’s die ook bijdragen aan het betaalbaar houden van de energietransitie. Er komt een ambitieus klimaatdoel voor de circulaire economie en een uitvoeringsprogramma. De overheid neemt hier een voorbeeldrol in. We zorgen voor een betere aansluiting tussen klimaatbeleid en circulariteit.

Buitenlands Beleid

We zetten in op open strategische autonomie van de EU en stimuleren innovatiekracht en slimme industriepolitiek. Zo worden we leidend in digitalisering en nieuwe technologieën.