#Nieuws

26.08.2021

Overzicht steunmaatregelen

Informatie over o.a. TONK, TVL, NOW, Tozo, belastingmaatregelen, coronakrediet en garanties.


Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) was bedoeld om een terugval in je inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering gold voor huishoudens, dus ook voor ondernemers. De TONK-regeling is momenteel gesloten.


Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Ondernemers met omzetverlies door de coronamaatregelen konden vanaf juni 2020 gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Op 29 oktober 2021 sloot de laatste subsidieperiode, TVL Q3. Binnenkort gaat het TVL Loket opnieuw open. 

Voor het vierde kwartaal van dit jaar verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van 85 naar 100%. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020.

Het maximale subsidiebedrag dat een MKB-onderneming kan ontvangen, wordt 550.000 en 600.000 euro voor niet-MKB-ondernemingen. Ook past het kabinet de staatssteungrens aan van 1,8 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro nu de Europese Commissie deze ruimte biedt. De nieuwe staatssteungrens geldt vanaf TVL Q4 2021.


Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

NOW is weer geopend voor NOW 5.0.

Ondernemers die ten minste 20% omzetverlies hebben door de coronamaatregelen, kunnen voor de maanden november en december de NOW 5.0 aanvragen. Dat geldt dus ook voor de huidige periode met beperkingen. Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 5.0 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract. 

De NOW 5.0 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4.0. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85%. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen. kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW 5.0-subsidie. Voor de NOW 5.0 is circa 1,5 miljard euro gereserveerd. 


Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) is een ondersteuning voor zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn gekomen. 

Je kunt vanaf 1 oktober 2021 geen Tozo meer aanvragen. Je kunt gebruik maken van de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)


Belastingmaatregelen

De overheid heeft verschillende fiscale maatregelen ingevoerd om bedrijven en burgers te ondersteunen. Veel van deze maatregelen liepen af op 30 september 2021. 

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt nu verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald, vallen ook onder het uitstel.  

De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024. 

Lees hier meer over deze betalingsregeling.


Coronakrediet en garanties

Klein Krediet Corona (KKC). Dit is een aanvullende maatregel van de overheid om ondernemers te ondersteunen. De KKC-regeling  staat open tot en met 31 december 2021.

Het ministerie van EZK staat via de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen.

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO-C). Lees hier meer over deze regeling.