Platform Makers

Platform Makers is het samenwerkingsverband van de vakbonden en beroepsorganisaties van auteurs en uitvoerend kunstenaars.


Het auteursrecht is enorm in beweging en individuele auteurs en uitvoerend kunstenaars (makers) staan daarmee voor grote uitdagingen.


Zo is bijvoorbeeld de onderhandelingspositie van makers ten opzichte van exploitanten (zoals uitgevers en producenten), door mediaconcentratie en een toenemend gebruik van standaardcontracten, steeds meer onder druk komen te staan.  


Over Platform Makers

Om deze en andere uitdagingen het hoofd te bieden, hebben de auteurs en uitvoerend kunstenaars zich verenigd in het Platform Makers. Door hun krachten in het Platform te bundelen willen de Nederlandse beroepsorganisaties en vakbonden voor auteurs en uitvoerend kunstenaars één aanspreekpunt creëren en zo samen op trekken om de positie van de auteurs en uitvoerend kunstenaars te verstevigen met betrekking tot het auteursrecht in breedste zin van het woord. De BNO is medeoprichter van het Platform Makers. 


Speerpunten

Makers maken hun werk uiteindelijk om gezien, gelezen of gehoord te worden en niet om het gebruik van hun werk te verbieden. Voor dat ‘gebruik’ verwachten ze wel een redelijke vergoeding. Daarnaast moet wetgeving makers bescherming bieden tegen onredelijke contracten en de mogelijkheid bieden voor collectieve onderhandeling en –standaardcontracten. Dit zal meer evenwichtige contracten tot gevolg hebben, die uiteindelijk leiden tot meer diversiteit en kennisdeling. 

Om deze doelstellingen te bereiken heeft Platform Makers de volgende speerpunten benoemd:

  • Versterking van de onderhandelingspositie van makers door versterking van het auteurscontractenrecht. Belangrijk onderdeel hiervan is het beperken van de mogelijkheid tot buy-outcontracten (volledige afkoop van rechten zonder billijke vergoeding) en van onredelijke contractvoorwaarden.

  • De wettelijke mogelijkheid creëren voor belangen- en beroepsorganisaties om desgewenst minimum-prijsafspraken met opdrachtgevers te maken. En het kunnen publiceren van adviestarieven voor hun leden. 


Wapenfeiten

Inzet van het Platform Makers heeft er voor een belangrijk deel aan bijgedragen dat in juli 2015 de Wet Auteurscontractenrecht in werking is getreden. Het Platform Makers overlegt regelmatig met de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Economische Zaken over de werking van de wet en over andere zaken rond het auteursrecht. 

Het Platform heeft eveneens een drietal publicaties gemaakt rond het auteurscontractenrecht en twee korte animatiefilms.


Publicaties

In de publicatie 'Makers aan het woord' (2014) spreken auteurs en artiesten zich uit over hun marktpositie en hun beroepspraktijk. Het biedt een overzicht van de ervaringen van Nederlandse makers in verschillende sectoren en illustreert de noodzaak tot spoedige invoering van het auteurscontractenrecht (een versterking van de positie van makers).


In 'Werken voor een kratje bier... en meer onbillijke voorstellen' (2018) spreken diverse makers zich, soms anoniem, uit over de huidige contractpraktijk. Angad-Gaur: "Helaas is het nog altijd nodig makers de garantie van anonimiteit te bieden. De angst niet langer te worden ingehuurd als men als "moeilijk" te boek staat, is nog steeds reëel. Het is illustratief voor de zwaarte en de hardnekkigheid van het probleem. Makers via de wet extra rechten geven is mooi, maar ze moeten ook geholpen worden dat recht daadwerkelijk te kunnen concretiseren. Daar wringt voor een groot deel de schoen." 


De publicatie 'De Waarde van het Auteursrecht' (2019) probeert de werking, de breedte, de beroepspraktijk en de toekomst van het auteursrecht en naburig recht te schetsen. Voor beter begrip, beter gebruik en een betere discussie.