#Artikelen

28.04.2021

Hoe wij lobbyen voor de ontwerpsector

Chronologisch overzicht van onze lobby-activiteiten voor betere steunmaatregelen voor ontwerpers en ontwerpbureaus.


Als oprichter en lid van de Federatie Creatieve Industrie manifesteert de BNO zich vooral via de Taskforce Culturele en Creatieve Sector. Onder het motto samen groter en sterker doen we via dit kanaal de meeste boodschappen.


16 feb - Rapport Waarde van Beeld

Op 16 februari werd tijdens de bijeenkomst BEELD is het rapport Waarde van Beeld, Beeld van Waarde overhandigd aan Barbera Wolfensberger, Directeur-Generaal Cultuur en Media bij het ministerie van OCW. Het rapport toont aan wat wij als beeldsector zelf al wisten; dat dit een sector is waar je niet omheen kan.


13 okt - Federatie Beeldrechten opgericht

Pictoright heeft samen met de BNO, BBK, BOK, DuPho, Kunstenbond, NVJ/NVF en Platform BK de Federatie Beeldrechten opgericht.

Met het nieuwe samenwerkingsverband wil Federatie Beeldrechten de exploitatie van beeldrechten voor en door de betrokken makers versterken en hun positie verbeteren.


30 nov - Ondernemers cultuur en creatieve sector vragen om aanpassing steunregels

De Creatieve Coalitie stuurde op 30 november een brief, mede ondertekend door de Taskforce Culturele en Creatieve sector (waaronder BNO), naar de Tweede Kamer waarin gepleit wordt voor een hulppakket dat daadwerkelijk bij werkenden in de creatieve sector terecht komt. 

De Taskforce culturele en creatieve sector is een samenwerkingsverband van ruim 100 branche-, beroeps- en belangenorganisaties. Doel van de taskforce is om door gezamenlijke analyses, informatie-uitwisseling en afstemming de coronacrisis het hoofd te bieden.


4 juni - Creatieve sector presenteert zich aan Tweede Kamer

Vrijdag 4 juni presenteerden de creatieve sector zich aan vijf van de nieuwe cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer. Ze deden dat aan de hand van de New Creative Deal.

Jan Zoet en Han Bekke - voorzitters van respectievelijk Kunsten 92 en Federatie Creatieve Industrie (waaronder BNO) - belichtten in een vraaggesprek met dagvoorzitter Aldith Hunkar de twee kanten van dezelfde medaille. Waarna Gerbrand Bas en Marianne Versteegh het economische belang toelichtten en een beeld schetsten van ons culturele landschap


21 april - brief aan de informateur

Op 21 april 2021 hebben Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie een brief aan de informateur verzonden met vijf hoofdlijnen die niet zouden mogen ontbreken in het regeerakkoord. Onderdeel van de brief was ook de financiële invulling van de New Creative Deal (zie onder).


2 maart - New Creative Deal

Op 2 maart lanceerden Kunsten '92 en de Federatie Creatieve Industrie (waaronder BNO) een veelomvattend plan voor een krachtig herstel en vernieuwing van de culturele en creatieve sector. Het plan is gericht aan het volgende kabinet.


21 september - Brief Taskforce aan OCW, EZK, SZW, BZK, Fin en Tweede Kamer

Als reactie op het derde steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden en het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector (28 augustus), heeft de Taskforce Culturele en Creatieve Sector op 21 september een brief gestuurd naar de ministers en staatssecretarissen van OCW, EZK, SZW, BZK, Fin en Tweede Kamer.

In deze brief spreekt de Taskforce zijn dank uit voor de geboden steun en doet voorstellen om te komen tot een zo goed mogelijke invulling van het tweede specifieke steunpakket voor cultuur (482 miljoen euro). Daarnaast wordt aangegeven op welke manier het derde generieke steunpakket terecht kan komen op plekken waar zij het hardst nodig is.

Wat betreft het specifieke steunpakket voor cultuur gaat de Taskforce in op het zo goed mogelijk aanwenden van fondsen, en op het belang van een rechtvaardige verdeelsleutel bij de middelen die gemeenten ter beschikking hebben gekregen voor hun lokale infrastructuur.

Inzake het generieke pakket vraagt de Taskforce aandacht voor een zo goed mogelijke aansluiting van TOZO, NOW, TVL op de culturele en creatieve praktijk; ook waarschuwt hij voor de dreigende armoedeval van flexwerkers en zzp'ers.

Tenslotte vraagt de Taskforce op het fiscale vlak (ook in het kader van de Miljoenennota) aan de politiek om af te zien van verlaging van de zelfstandigenaftrek en om de Geefwet te verruimen.


11 juni -Lobby voor omzetverlies als criterium bij TVL-regeling

Op 11 juni hebben BNA, BNO, Modint en FCI een brief aan de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat gestuurd met daarin de oproep om omzetverlies als hoofdcriterium te nemen bij de TVL-regeling i.p.v. de SBI-codes.

Via de regeling TOGS kon een specifieke groep ondernemers sinds 27 maart 2020 een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen, waarmee vaste lasten betaald konden worden zoals de huur van een bedrijfspand. Deze regeling wordt op 15 juni 2020 vervangen door de TVL: Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb.

Om te bepalen of ondernemers in aanmerking kunnen komen voor de TOGS-regeling wordt gebruik gemaakt van SBI-codes. Ondernemers uit architecten-, ontwerp- en modebranche kwamen echter niet in aanmerking omdat hun SBI-codes niet zijn opgenomen in de regeling.

Nu dreigt dat er voor de toegang tot de TVL-regeling wederom gebruik zal worden gemaakt van een afbakening op basis van deze SBI-codes.

In de brief van 11 juni pleiten wij er daarom voor om bij de TVL-regeling de SBI-systematiek te vervangen door een toetsbare algemene maatstaf: het percentage omzetverlies sinds het afkondigen van de corona maatregelen.


26 mei - reactie Taskforce Culturele en Creatieve Sector op Noodpakket 2.0

Op 26 mei stuurde de Taskforce Culturele en Creatieve Sector een brief aan de Tweede Kamer als reactie op het tweede generieke steunpakket. De Taskforce geeft aan dat het pakket veel van de door haar gesignaleerde knelpunten niet oplost en pleit daarom voor o.a. de volgende maatregelen:

Een garantiefonds (schadecompensatieregeling en garantiefaciliteit) waaruit ontstane schade kan worden gecompenseerd en productiecapaciteit van de sector kan worden geborgd en investeringen in innovaties in de anderhalve meter samenleving mogelijk worden. Richt daarbij ook zzp-overbruggingsregeling in.

Een tweede specifiek steunpakket voor de culturele en creatieve sector. Maatwerk is daarbij noodzakelijk. Het eerste specifieke steunpakket is gebaseerd op de schade die is opgelopen tot het einde van deze week (1 juni).


12 mei - Brief Taskforce aan minister BZK: pleidooi voor tegemoetkoming in de huisvestingslasten van o.a. makers

Nu de coronamaatregelen nog voortduren, werkt het kabinet een aan een tweede steunpakket voor de periode vanaf 1 juni. In het kader van dit tweede steunpakket (de tweede 'tranche') vindt ook overleg plaats tussen kabinet en VNG over de bijdrage van het Rijk aan gemeenten. Dit overleg tussen minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de VNG staat aanstaande vrijdag 15 mei gepland.

In aanloop naar dit overleg heeft de Taskforce Culturele en Creatieve Sector middels een brief bij het Rijk gepleit voor het opnemen van een zogeheten doeluitkering aan de gemeenten van 15 miljoen euro per week. Door deze specifieke toevoeging aan het Gemeentefonds kunnen de gemeenten een tegemoetkoming genereren in de huisvestingslasten van culturele instellingen inclusief repetitie/werkruimtes voor makers.


12 mei - Brief MKB-Nederland aan Tweede Kamer: TOGS verder uitbreiden voor schrijnende gevallen

Mede op instigatie van de BNO wil MKB-Nederland dat de huidige TOGS-regeling verder wordt uitgebreid, omdat er nog altijd sectoren, waaronder ontwerp, ten onrechte buiten de boot vallen. Dat schrijft voorzitter Jacco Vonhof in een brief aan de Tweede Kamer. Ook pleit hij voor een regeling in het tweede noodpakket die nauwer aansluit op het werkelijke omzetverlies en de doorlopende vaste lasten voor ondernemers.

Hoewel de overheid de TOGS al een aantal keren heeft uitgebreid, zijn er nog steeds bedrijven en sectoren die niet in aanmerking komen voor de tegemoetkoming in de vaste lasten van 4.000 euro. De systematiek van SBI-codes heeft weliswaar geleid tot snelle en geautomatiseerde verwerking van aanvragen en heel veel bedrijven zijn ermee geholpen maar de keuze van sectoren die wel of niet in aanmerking komen is niet uit te leggen. De brief aan de Kamer gaat vergezeld van een lijst voorbeelden van sectoren die op grond van hun omzetderving alsnog aanspraak op de regeling moeten kunnen maken. Op pagina 4 staan zowel ambachten als creatieve industrie vermeld. 

Vonhof wijst er ook op dat het bedrag van 4.000 euro niet aansluit op de praktijk. "Veel bedrijven hebben een hoge omzetderving, terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen. Zeker nu de crisis maanden aanhoudt, is die eenmalige 4.000 euro – hoe welkom ook- niet meer dan een druppel op de gloeide plaat. Ondernemers komen hierdoor steeds verder in het nauw en hun schulden lopen op. Dat is niet lang vol te houden." Daarom zal het tweede noodpakket ook moeten voorzien in een tegemoetkoming in de vaste lasten, anders dan de loonkosten waar de NOW voor is. 


11 mei - Brief Taskforce naar woordvoerders Tweede Kamer voor Economische Zaken en Klimaat

Op 11 mei ging er een brief van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector naar de woordvoerders in de Tweede Kamer voor Economische Zaken en Klimaat, met een cc naar de relevante bewindspersonen. 

Op 18 mei aanstaande vindt het debat in de Tweede Kamer plaats over de tweede en derde incidentele suppletoire begroting inzake ‘Noodpakket banen en economie’. Ter voorbereiding op dit debat vragen wij in de brief de aandacht van de EZK-woordvoerders, niet alleen voor ondernemers in de culturele en creatieve sector en de uitdagingen waar zij vanwege de coronacrisis voor staan, maar ook voor waar zij kunnen bijdragen aan het oplossen ervan.

Hoe verdient Nederland over vijftig jaar zijn geld? Niemand die het weet, maar de economische geschiedenis leert dat innovatie nú cruciaal is voor het toekomstige verdienvermogen straks. Alleen met een aanvullend steunpakket kunnen we onze infrastructuur en ons innovatief vermogen behouden en voorkomen dat veel creatieve professionals, zzp'ers, makers en werknemers de veelal kleine en kwetsbare bedrijven en de sector noodgedwongen verlaten.

In de brief roepen wij de woordvoerders Economische Zaken en Klimaat daarom op tot het volgende:

  • Verleng het bestaande generieke steunpakket en breid de TOGS-regeling uit (uitbreiding SBI-codes ook in de brief).

  • Roep een zzp-overbruggingsregeling in het leven.

  • Creëer een schadecompensatieregeling en een garantiefaciliteit voor onverzekerbare risico’s getroffen sectoren.

  • Stimuleer (innovatief) publiek opdrachtgeverschap door het vergroten van budgetten en het breder toegankelijk maken van bestaande innovatiestimuleringsregelingen.

  • Stimuleer en match private investeringen in de culturele en creatieve sector en publiek-private samenwerking (PPS).

  • Beïnvloed de vormgeving van een EU-noodsteunpakket voor de culturele en creatieve sector. 


7 mei - Recente lobby en gezamenlijke initiatieven

De persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van woensdag 6 mei heeft voor meer ruimte voor ondernemers gezorgd en de versoepeling van de maatregelen geeft in alle sectoren hopelijk meer perspectief op werk.

Creatieve ondernemers kunnen echter nog steeds niet/onvoldoende gebruik maken van ondersteuningsregelingen zoals de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) en de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud). Vanuit de Taskforce Culturele en Creatieve Sector hebben we de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer daarop aangesproken (zie 27 april hieronder). Dat heeft o.a. geleid tot een aantal moties inzake aanvullende ondersteuning van de culturele en creatieve sector, tijdens de plenaire vergadering van de Tweede Kamer op 7 mei.

Aanvullend daarop is een brief in de maak aan de minister en woordvoerders Economische Zaken waarin nogmaals aandacht wordt gevraagd voor de in het kader van de TOGS 'vergeten' SBI-codes en voor andere beperkingen die creatieve ondernemers nu nog ondervinden bij de generieke ondersteuningsmaatregelen.

Goed te melden is dat Pictoright samen met andere collectieve beheersorganisaties bezig is met een noodfonds waarbij het Ministerie van OCW de ingezette middelen verdubbelt. En Platform ACCT heeft op initiatief van de BNO budget vrijgemaakt om makers te kunnen vragen naar creatieve concepten voor de anderhalvemetermaatschappij. Dit project is bedoeld om de innovatieve kracht van onze sector zichtbaar te maken en leidt idealiter ook tot positieve effecten op de arbeidsmarkt.

Kortom, er wordt op uiteenlopende fronten hard (samen)gewerkt om ondernemers in de culturele en creatieve sector tegemoet te komen.


27 april - Brief Taskforce Culturele en Creatieve Sector aan cultuurwoordvoerders Tweede Kamer

Op 27 april ging er een brief van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector naar de cultuurwoordvoerders van de Tweede Kamer waarin we wezen op het niet-gesubsidieerde deel van de sector: op het feit dat producties worden stilgelegd, opdrachten terug getrokken, orderportefeuilles opdrogen.

De crisis werkt door in alle ketens en een deel van de sector wordt juist in de tweede helft van dit jaar hard geraakt. We bepleiten actief opdrachtgeverschap, het naar voren halen van opdrachten en een tweede noodpakket. En er wordt een brief aan Minister Wiebes van Economische Zaken aangekondigd die onder meer ingaat op de ontbrekende SBI-codes in verband met de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren). 


24 april - Brief Taskforce Culturele en Creatieve Sector aan minister SZW

Op 24 april schreef de Taskforce Culturele en Creatieve Sector minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om te wijzen op de terkortkomingen in het aangekondigde specifieke steunpakket voor de sector. Waarom ook de generieke maatregelen onvoldoende blijken, en veel werkers in de culturele en creatieve sector tussen wal en schip vallen, wordt hier nader toegelicht.


23 april - Design Digger #2

Op 23 april vond in Pakhuis de Zwijger Design Digger #2 plaats over de impact van de crisis op de designsector. Madeleine van Lennep (directeur BNO) was live in de studio. 

 
 

30 maart - Brief Taskforce Culturele en Creatieve Sector aan kabinet

De brief van minister van Engelshoven was voor de Taskforce Culturele en Creatieve Sector (via Federatie Creatieve Industrie is BNO daar deel van) aanleiding om op 30 maart een brief naar het kabinet te sturen. De brief is een oproep om robuust te investeren in een overbruggings- en garantiefonds voor de culturele en creatieve sector, dat de liquiditeitsproblemen op korte termijn kan opvangen en de economische schade op middellange termijn kan opvangen. Dit zowel voor freelancers als voor bedrijven en instellingen.

De sector vraagt om financieel commitment van het gehele kabinet om dit overbruggings- en garantiefonds van de grond te krijgen. 


27 maart - Brief minister OCW aan Tweede Kamer

Minister van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen) stuurde op 27 maart een brief naar de Tweede Kamer waarin zij bericht over de generieke maatregelen van het kabinet en over het coulancepakket voor de culturele en creatieve sector.Als oprichter en lid van de Federatie Creatieve Industrie manifesteert de BNO zich vooral via de Taskforce Culturele en Creatieve Sector. Onder het motto samen groter en sterker doen we via dit kanaal de meeste boodschappen.

Kunsten '92 is aangewezen als trekker van deze taskforce, daarmee onderhouden we nauw contact. MKB Nederland is eveneens belangrijk bij onze lobby; we informeren ze, met onze Federatie Creatieve Industrie, over wat speelt in de ontwerpsector, monitoren de werking van de generieke maatregelen en geven aan waar ze (nog) onvoldoende soelaas bieden voor de ontwerpsector. Er lopen lijntjes naar de ministeries van OCW, EZ en SZW.

Om duidelijk te blijven maken wat specifiek geldt/nodig is voor de ontwerpsector en de verschillende categorieën daarbinnen, halen we via mail en telefoon voortdurend informatie op bij ontwerpers en bureaus. De inzichten nemen we mee naar de hierboven genoemde lobby-partners.