#Nieuws

12.08.2022

Nieuwe regels arbeids-voorwaarden

Op 1 augustus 2022 is de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. De templates voor arbeidsovereenkomsten zijn aangepast. Wat is er gewijzigd?


Met ingang van 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in werking. De Wtva heeft onmiddellijke werking. De belangrijkste wijzigingen zijn:

1) het kosteloos aanbieden van verplichte scholing; 

2) een beperking van het nevenactiviteitenbeding; 

3) uitbreiding van de informatieplicht; 

4) aanpassing van de Wet flexibel werken.


Kosteloze opleiding

Met ingang van 1 augustus 2022 moet een werkgever verplichte scholing kosteloos aanbieden, beschouwen als arbeidstijd en indien mogelijk onder werktijd laten plaatsvinden. Als geen sprake is van een verplichte opleiding kan nog wel een studiekostenbeding worden overeengekomen. Dat geldt ook voor beroepsopleidingen die vallen onder de zogenoemde gereglementeerde beroepen, zolang de werkgever niet verplicht is de scholing aan te bieden op grond van het Unierecht, nationale recht of cao.

Houd bij het sluiten van een studiekostenbeding rekening met de vereisten die daaraan worden gesteld. Deze zijn kort gezegd: 

  • het studiekostenbeding wordt beperkt tot de periode waarin de werkgever geacht wordt baat te hebben bij de door de werknemer verworven kennis en/of vaardigheden;

  • de terugbetalingsverplichting wordt verminderd naar evenredigheid met het voortduren van de arbeidsovereenkomst na afronding van de opleiding (de ‘glijdende schaal); 

  • het is de werknemer duidelijk welke consequenties het studiekostenbeding voor hem heeft.


Nevenwerkzaamhedenbeding

Vanaf 1 augustus 2022 wordt het voor een werkgever lastiger nevenwerkzaamheden te verbieden. Dat mag alleen nog als de werkgever daarvoor ‘objectieve gronden heeft. Die hoeven niet op voorhand benoemd te worden of in de arbeidsovereenkomst te worden opgenomen. De objectieve redenen moeten bekend gemaakt worden als de werkgever zijn werknemer in een concreet geval wil verbieden nevenwerkzaamheden te verrichten. Het komt dan aan op een belangenafweging van zowel de belangen van de werknemer als de werkgever.

Voorbeelden van objectieve redenen die de wetgever noemt zijn:

  • redenen van gezondheid en veiligheid; 

  • bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie; 

  • het voorkomen van belangenconflicten; 

  • overschrijding van de Arbeidstijdenwet; 

  • ongewenste concurrentie (in strijd met goed werknemerschap). 

De arbeidsovereenkomst kan dus nog steeds een nevenwerkzaamhedenbeding bevatten, en bestaande nevenwerkzaamhedenbedingen hoeven in beginsel niet te worden aangepast.


Informatieplicht

Per 1 augustus 2022 wordt de informatieplicht van werkgevers verruimd. Dat betekent dat werkgever hun werknemer over bepaalde gegevens moeten informeren. Bestaande arbeidsovereenkomsten hoeven niet aangepast te worden, maar als werknemers om de hierna genoemde informatie verzoeken, dan moet die binnen een maand worden aangeleverd, voorzien van een handtekening van de werkgever. Het niet-nakomen van de informatieverplichting kan leiden tot aansprakelijkheid van de werkgever. Werknemers (en eventuele collega's die deze werknemers bijstaan) mogen niet benadeeld worden omdat zij om informatie hebben verzocht.


Wet flexibel werken

Met de inwerkingtreding van Wtva wijzigt ook de Wet flexibel werken (Wfw). Werknemers kunnen als gevolg daarvan verzoeken om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan verzoeken om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een vaste arbeidsomvang. Het is belangrijk dat de werkgever tijdig op een dergelijk verzoek reageert. Doet hij dat niet, dan wordt het verzoek geacht te zijn ingewilligd en kan bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan als daarom is verzocht. Voorbeeldovereenkomsten BNO

De voorbeeld-arbeidsovereenkomsten van de BNO zijn aangepast aan deze nieuwe wetgeving en via onderstaande link te downloaden. Heb je vragen over deze overeenkomsten of over het gebruik ervan, stuur dan een email naar juridischadvies@bno.nl.