Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 2.0

De NOW wordt verlengd tot 1 oktober 2020. NOW 2.0 is aan te vragen vanaf 6 juli en loopt over de maanden juni t/m september.

Bedrijven die ten minste 20% omzetverlies lijden over 4 maanden (juni t/m september), kunnen een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat 45% van de totale loonsom, et cetera. De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van 4 maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020.

Hogere opslag, andere referentiemaand

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.

Geen bonussen

Er wordt een aantal nieuwe eisen verbonden aan de regeling. Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar mag geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Bedrijfsecomomisch ontslag

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd, met 50 procent, bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij zullen overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Om- en bijscholing

Werkgevers die de NOW aanvragen, krijgen de inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.

Odoo CMS - een grote afbeelding